• darkblurbg
  Sanitas Facilities
  Bij Sanitas Facilities bent u aan het juiste adres om op basis van uw behoefte al uw facilities onder één dak te regelen, dat deze deskundig beheerd en gecontroleerd worden.
 • darkblurbg
  Sanitas Facilities
  Sanitas Facilities is er om uw organisatie volledig te ondersteunen bij uw facilitaire uitdagingen.
 • darkblurbg
  Sanitas Facilities
  Sanitas Facilities uw regisseur in de facilitaire dienstverlening.
 • darkblurbg
  Sanitas Facilities
  Sanitas Facilities biedt voor elk facilitair vraagstuk de beste oplossing.

Facility Management

Facility Management houdt zich bezig met besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van de core business en overige ondersteunende activiteiten van een organisatie. Het betreft ondersteunende activiteiten die nodig zijn zowel op het strategische niveau van de organisatie om haar doelstellingen te kunnen realiseren als op operationeel niveau betreft het beheer en gebruik van facilitaire voorzieningen.

Door de bundeling van uw contracten in facility management, door de analysering van uw facilitaire diensten binnen uw organisatie kunnen wij voor u een verbetervoorstel opstellen met een marktconform pakket. Dit levert u gegarandeerde besparingen op en kunt u daardoor een optimaal facilitair pakket bewerkstelligen wat vervolgens gecontroleerd en beheerd wordt of de contractuele afspraken juist nagekomen worden.

kwaliteitsmetingen Meten is weten

Om kwaliteit te borgen, is het van groot belang dat de geleverde diensten periodiek aan een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau worden getoetst. Dit kwaliteitsniveau ligt contractueel vast.
Sanitas Facilities bewaakt de kwaliteit op verschillende manieren:

 • meten van de technische kwaliteit ( VSR KMS en VSR DKS )
 • meten van de kwaliteitsbeleving ( VSR KBS )
 • nulmetingen
 • inventarisaties

Meten van de technische kwaliteit wordt gemeten aan de hand van het VSR-kwaliteitsmeetsysteem KMS en DKS

Omdat ‘vuil’ en ‘schoon’ subjectieve begrippen zijn, waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend, is er behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten.

Om hieraan tegemoet te komen heeft VSR, in samenwerking met TNO, een kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld, dat voor zowel schoonmaakbedrijven als opdrachtgevers acceptabel is. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem, VSR-KMS, is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vaststelt.

Het Dagelijks kwaliteitssysteem ( DKS ) is een meetsysteem om op een eenvoudige en efficiente manier inzicht te krijgen van de schoonmaakkwaliteit. Op de geconstateerde fouten kan direct actie op ondernomen worden en zodanig bijgestuurd worden en kan het kwaliteitsniveau bewaakt blijven.

Een VSR-KMS kwaliteitsmeting is een onafhankelijke en objectieve meting uitgevoerd door een gecertificeerd kwaliteitsinspecteur. Met deze methode kan volgens een kwaliteitsmeting vastgesteld worden of de onderhoud werkzaamheden van het schoonmaakbedrijf uitgevoerd zijn volgens de contractuele afspraken tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Op basis van het afgesproken aanvaardbare kwaliteitsniveau de zogenaamde AQL (Acceptance Quality Limit ) controleren wij de uitgevoerde kwaliteit. De kwaliteitsmetingen komen het beste tot zijn recht als dit op structurele basis wordt uitgevoerd.

Elke fout heeft een oorzaak en elke fout heeft een gevolg. Een analyse van de resultaten is dan ook minstens zo belangrijk als de inspectie zelf. Welke fouten zijn gemaakt en hoe zijn deze fouten ontstaan? Een grondige analyse van de foutscore brengt het antwoord op dergelijke vragen boven tafel en vormt zo een handvat voor actie.

Meten van de kwaliteitsbeleving

Technische kwaliteit heeft betrekking op WAT wordt geleverd. Technische kwaliteit kan objectief worden vastgesteld met behulp van VSR-KMS (NEN 2075). Naast technische kwaliteit is het ook mogelijk om belevingskwaliteit te meten. Belevingskwaliteit heeft te maken met HOE en WIE. Daarbij spelen de interactieve componenten en de omgevingscomponenten een belangrijke rol.

Kwaliteitsbeleving is daarmee grotendeels subjectief. De meting van kwaliteitsbeleving is mede afhankelijk van (o.m.) de stemming van de ondervraagde eindgebruiker. Objectivering van de uitslag van de meting is dan van groot belang..

Nulmetingen

Bij overgang van een schoonmaakcontract is het van belang dat de nieuwe schoonmaakleverancier niet met een achterstand begint. Door middel van een nulmeting wordt gekeken hoe de schoonmaakkwaliteit in het betreffende pand is. Voornamelijk de periodieke werkzaamheden (de laag frequentie werkzaamheden) zijn daarbij van belang. Tijdens deze, vooraf geplande meting , zijn de betrokken partijen ( huidig en nieuw schoonmaakbedrijf aanwezig naast Sanitas Facilities. Aan de hand van het actuele werkprogramma van het huidig schoonmaakbedrijf worden de ruimten gecontroleerd waarvan dagelijkse vervuiling buiten beschouwing wordt gelaten. Na afloop zal hier een rapportage van worden opgesteld. Wij adviseren om 2 weken voor de eindtermijn van het aflopende contract, deze meting te laten uitvoeren, zodat er nog genoeg tijd is voor de herstelwerkzaamheden en dat er een eventuele hercontrole kan plaatsvinden.

Inventarisaties

Voordat er een VSR/KMS kwaliteitscontrole kan plaats vinden dient er een goede inventarisatie te zijn van een gebouw. Aan de hand van deze inventarisatie kan er een rekenkundige basis vastgelegd worden voor de kwaliteitscontroles. Aan de hand van deze basis wordt er onder andere bepaald hoeveel fouten er in een bepaalde categorie gemaakt mogen worden en aan deze gegevens wordt tevens bepaald of de schoonmaakkwaliteit voldoende of onvoldoende is.

Consultancy

 • Doorlichten van uw facilitaire diensten middels een Quickscan een helder overzicht van de huidige stand van zaken en het verbeterpotentieel
 • opnieuw organiseren van facilitaire diensten binnen uw organisatie, Opstellen en uitvoeren van facilitaire beleidsplannen, programma’s van eisen met heldere specificaties
 • Contract implementatie
 • Verzorgen van aanbestedingen
 • Maken van calculaties
 • Opstellen en verbeteren schoonmaakprogramma’s
 • Doorlichten en reorganiseren van schoonmaakdiensten in eigen beheer.
 • Beoordelen en reorganiseren van facilitaire contracten.

Contractbeheer

Het beheren van het contract met uw facilitaire dienstverlener kost tijd en energie. Afspraken moeten gecontroleerd worden, eventuele klachten moeten worden opgelost en opgevolgd worden, contracten worden geevalueerd. Tijd die u niet aan uw core business van uw organisatie kunt besteden en vaak vergt het specifieke kennis die u niet meteen in huis heeft.

Door de jarenlange ervaring op het gebied van facilitaire dienstverlening en het onderhouden, evalueren en updaten van lopende contracten kan Sanitas Facilities als contractbeheerder worden ingezet. Uw vaste aanspreekpunt van Sanitas Facilities onderhoudt dan namens uw organisatie het contact met uw leverancier, controleert of de afspraken worden nagekomen en of de diensten voldoen aan de wensen en de eisen. Maar ook worden eventuele mutaties verwerkt in het contract, er vinden evaluaties met leveranciers plaats maar uw belangrijkste voordelen zijn:

 • Eén facilitair contract
 • Eén verzamelfactuur
 • Een vast aanspreekpunt
 • Een bundeling van uw facilitaire diensten dankzij een combinatie van advies, inkoop, controle en beheer

Sanitas Facilities gaat altijd op zoek naar de best passende facilitaire oplossing en leveranciers voor u. Doordat we zelf geen diensten uitvoeren, maar alleen de regie verzorgen, bent u verzekerd van een objectief aanbod dat volledig aansluit op uw behoefte. Onderstaand veelvoorkomende diensten uit ons pakket. Uiteraard kunt u ook voor elk ander facilitair vraagstuk bij ons terecht.

 • Afvalinzameling
 • Automatencatering
 • Bedrijfscatering
 • Bedrijfskleding
 • Binnenbeplanting
 • Controle brandblusapparatuur
 • Glasbewassing - Ongediertebestrijding
 • Receptiediensten
 • Sanitaire supplies
 • Schoonloopmatten
 • Schoonmaakonderhoud
 • Specialistische reiniging
 • Toiletgroepdiensten
 • Tuinonderhoud
 • Vloeronderhoud